Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Розуменко Вiра Прокопiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.05.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00957838

4. Місцезнаходження

Чернігівська , Носiвський, 17100, м. Носiвка, вул. Київська, буд. 9

5. Міжміський код, телефон та факс

(04642) 21473 21473

6. Електронна поштова адреса

nos_khp@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України 80

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

nos_khp.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Емiтент послугами рейтингового агентства протягом звiтного року не користувався
Нарахування та виплати дивiдендiв протягом звiтного року.
Протягом звiтного року сертифiкати цiнних паперiв не видавались.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, про викуп власних акцiй виключена зi змiсту Звiту внаслiдок вiдсутностi факту випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи не включена в змiст Звiту внаслiдок вiдсутностi факту випуску боргових цiнних паперiв.
Товариство випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювало.
Товариство випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювало.
Випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не здiйснювався.
Рiчна фiнансова звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась.
Випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не здiйснювався.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АО1 № 155932

3. Дата проведення державної реєстрації

14.05.1998

4. Територія (область)

Чернігівська

5. Статутний капітал (грн)

1887503.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

98

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

52.10 Складське господарство

46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин

77.32 Надання в оренду будiвельних машин i устаткування

10. Органи управління підприємства

Згідно з «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів» Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ" м. КИЇВ

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26008192703

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26001010052732

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розуменко Вiра Прокопiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 351830 19.07.1997 Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник елеватора ТОВ "Агрiкор"

8) дата обрання та термін, на який обрано

08.08.2013 1 рiк

9) Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась, переобрання затверджено Наглядовою радою - Протокол №8 вiд 08.08.2013р. (наказ по пiдприємству №70 вiд 20.08.2013 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Калинка Валентина Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НМ 171068 18.12.2003 Носiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

4) рік народження**

1966

5) освіта**

неповна вища

6) стаж керівної роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

м. Нiжин, КХП, бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.04.2009 5 рокiв

9) Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кладинога Володимир Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 588648 11.05.2002 Носiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

4) рік народження**

1959

5) освіта**

середньо-спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Носiвка, заготконтора, майстер

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.04.2009 5 рокiв

9) Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Веремеєнко Андрiй Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СЗ 457368 07.09.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Брокерський дiм "Україна 2000", м. Київ

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.04.2012 5 рокiв

9) Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гуць Юрiй петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 589645 23.06.1999 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

4) рік народження**

1977

5) освіта**

середня технiчна

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Менеджер по роботi з персоналом ТОВ "Наташа-Агро"

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.04.2012 5 рокiв

9) Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаргало Роман Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 967523 16.05.2002 Деснянським РУГУ МВС України в м. Київi

4) рік народження**

1986

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юристконсульт ТОВ "Юридична фiрма "Статус", м. Київ

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.04.2012 5 рокiв

9) Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зеленська Наталiя Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 306912 07.10.1998 Нiкопольським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "Брокерський дiм "Україна 2000", м. Київ

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.04.2009 5 рокiв

9) Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кшановський Вiталiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 799683 13.03.2007 Голосiївським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1980

5) освіта**

виша

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фiнансовий директор ТОВ "Наташа-агро"

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.04.2009 5 рокiв

9) Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Казка Ольга Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 724277 15.05.2000 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник гол. бухгалтера ТОВ "Рожнiвка-агро"

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.04.2009 5 рокiв

9) Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Головний бухгалтер - член правлiння

Калинка Валентина Олександрiвна

НМ 171068 18.12.2003 Носiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

20.01.2009

1

0.00001000000

1

0

0

0

Член правлiння

Кладинога Володимир Миколайович

НК 588648 11.05.1999 Носiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

13.04.2009

1

0.00001000000

1

0

0

0

Голова наглядової ради

Веремеєнко АндрiйвВалерiйович

СР 457368 07.09.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.

13.04.2009

2161308

28.62600000000

2161308

0

0

0

Член наглядової ради

Гуць Юрiй петрович

СР 589645 23.06.1999 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

23.06.2011

3274360

43.368

3274360

0

0

0

Член наглядової ради

Шаргало Роман Вiкторович

СО 967523 16.05.2002 Деснянським РУГУ МВС України в м. Київi

13.04.2009

1

0.00001000000

1

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Зеленська Наталiя Миколаївна

АК 306912 08.10.1998 Нiкопольським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

13.04.2009

1

0.00001000000

1

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Кшановський Вiталiй Васильович

МЕ 799683 13.03.2007 Голосiївським РУГУ МВС України в м. Києвi

13.04.2009

1

0.00001000000

1

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Казка Ольга Олексiївна

СР 724277 15.05.2000 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

13.04.2009

1

0.00001000000

1

0

0

0

Усього

5435674

71.99406

5435674

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

немає

д/н

д/н д/н д/н д/н д/н

10.04.2009

0

0.000000000000

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Веремеєнко АндрiйвВалерiйович

СР 457368 07.09.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.

13.04.2009

2161308

28.62600000000

2161308

0

0

0

Погребицький Юрiй Васильович

СР 815017 04.07.2001 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

23.06.2011

1952332

25.85900000000

1952332

0

0

0

Гуць Юрiй Петрович

СР 589645 23.06.1999 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

16.01.2009

3274360

43.36800000000

3274360

0

0

0

Усього

7388000

97.853000000000

7388000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

27.01.2013

Кворум зборів**

97.88

Опис

Порядок денний:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Про вiдкриття АТ «Носiвське ХПП» в АТ «Укрексiмбанк» вiдновлювальної мультивалютної кредитної лiнiї на поповнення оборотних коштiв з можливiстю вибiрки в гривнi та доларах США, в розмiрi, що не перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) 00 гривень строком на 1 календарний рiк в рамках Генеральної угоди № 151211N2 вiд 20 травня 2011 року (надалi по тексту – «Генеральна угода»), яка укладена мiж АТОВ «Днiпро», АТ «Носiвське ХПП», ТОВ «НАТАША-АГРО» та АТ «Укрексiмбанк».
3. Про замiну майнових прав, якi є Предметом застави згiдно з Договором застави вiд 28 грудня 2012 року №151212Z70, який укладений АТ «Носiвське ХПП» з АТ «Укрексiмбанк», а саме право вимоги Товару, який буде поставлений АТ «Носiвське ХПП» за Контрактом, який вказаний в п. 1.2.5. Договору застави вiд 28 грудня 2012 року №151212Z70, на майновi права за Договором купiвлi-продажу вiд 20 грудня 2012 року № СТК-557, який укладений АТ «Носiвське ХПП» з ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА».
4. Про надання повноважень Головi Правлiння АТ «Носiвське ХПП» Розуменко Вiрi Прокопiвнi на пiдписання вiдповiдного Кредитного договору, додаткової угоди на внесення змiн до Генеральної угоди, додаткових договорiв до Договору застави вiд 28 грудня 2012 року №151212Z70 та до Кредитного договору вiд 28 грудня 2012 року №151212К27, та визначення умов таких правочинiв на власний розсуд.
За результатами переведених зборiв затвердженi рiшення:
1. Затверджено рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерi, обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу,Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Затверджено рiшення про вiдкриття АТ «Носiвське ХПП» в АТ «Укрексiмбанк» вiдновлювальної мультивалютної кредитної лiнiї на поповнення оборотних коштiв
3. Затверджено рiшення про замiну майнових прав, якi є Предметом застави згiдно з Договором застави вiд 28 грудня 2012 року №151212Z70,
4. Затверджно надання повноважень Головi Правлiння АТ «Носiвське ХПП» Розуменко Вiрi Прокопiвнi на пiдписання вiдповiдного Кредитного договору

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

29.04.2013

Кворум зборів**

97.86

Опис

Порядок денний:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
3. Розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2012 рiк.
4. Розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження правочинiв, якi укладенi Товариством з АТ «Укрексiмбанк».
За результатами проведених зборiв затвердженi рiшення:
1. Затверджено рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
2.Затверджеий звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
3. Затверджений звiт Правлiння Товариства за 2012 рiк.
4 .Затверджений звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
5. Затверджений рiчний звiт Товариства за 2012 рiк.
6. Затверджено розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердженi правочини, якi укладенi Товариством з АТ «Укрексiмбанк».

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Лотос"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

22823802

Місцезнаходження

14005 Україна Чернігівська Деснянський м. Чернiгiв вул.Горького, буд.84, кв. 111

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1319

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0462) 651863

Факс

651863

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку

Опис

Додаткової iнформацiї немає.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фортуна-банк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

26254732

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ д/н м. Київ вул.боричiв Тiк, 35-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№520283

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.02.2010

Міжміський код та телефон

(044) 537-62-67

Факс

537-62-67

Вид діяльності

Депозитарна діяльність

Опис

Договiр№19ЦП/204-2012 р. про вiдкриття рахунку в цiнних паперах власникам цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ, Шевченківський р-н, м. Київ вул. Б.Грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)3777943

Факс

(044)3777943

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

З 13.10.2013 року діє на підставі Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092)

Договiр №Е-4554 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 14.02.2012 р

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.05.2009

11/24/1/09

Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР

UA 4000135495

 

Бездокументарні іменні

0.250

7550012

1887503.000

100.00000000000

Опис

Протягом звiтного року товариством не здiйснювалась торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та
зовнiшнiх ринках. Факт лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових ринках вiдсутнiй. Додаткова емiсiя цiнних паперiв протягом звiтного року не вiдбувалась.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

54769

70578

0

0

54769

70578

будівлі та споруди

42514

40257

0.000

0.000

42514

40257

машини та обладнання

1555

12234

0

0

1555

12234

транспортні засоби

10312

17691

0.000

0

10312

17691

інші

388

396

0.000

0.000

388

396

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

54769

70578

0

0

54769

70578

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2013 р. становить 39432 тис.грн., знос - 8871 тис.грн. , первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi – 40017 тис.грн..

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-763

3706

Статутний капітал (тис. грн.)

1887.000

1887.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1887.000

1887.000

Опис

Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах розрахована за методiкою, затвердженною Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 396/3689. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) – (Довгостроковi зобов’язання + Поточнi зобов’язання + Забезпечення наступних виплат i платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв).

Висновок

станом на 31.12.2013 року товариство не має активiв, якi було сформовано за рахунок власного капiталу (чистих активiв), що не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

112967

X

X

у тому числі:

 

Кредит АТ "Укрексiмбанк" №151212 К27

27.12.2012

9117

19

27.12.2017

Кредит ПАТ "КРЕДIАРРIКОЛЬ"№147

05.08.2011

3001

16

31.08.2016

Кредит ПАТ "КРЕДIАРРIКОЛЬ"№147

05.08.2011

2000

16

31.12.2014

Кредит ПАТ "КРЕДIАРРIКОЛЬ" №208

22.05.2012

911

9.5

31.12.2014

Кредит ПАТ "КРЕДIАРРIКОЛЬ"№208

22.05.2012

9645

9.5

16.05.2017

Кредит АТ "Укрексiмбанк" №151213

03.09.2013

12000

18

31.01.2014

Кредит АТ "Укрексiмбанк" №15121К26

28.01.2013

70298

10.5

27.01.2014

Кредит АТ "Укрексiмбанк" 207

17.05.2012

5995

9.5

31.01.2015

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

41

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

48608

X

X

Усього зобов'язань

X

161616

X

X

Опис:

В складi зобовязань питома вага належить кредиторськiй заборгованостi за товари (роботи, послуги) - 44827 тис.грн., та iншим зобовязанням - 2922 тис.грн.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

11.01.2013

19.01.2013

Відомості про проведення загальних зборів

28.01.2013

29.01.2013

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

29.03.2013

05.04.2013

Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛОТОС"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22823802

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

14005, м. Чернiгiв, вул. Горького, буд. 84, кв. 111

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1319 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

Умовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

2

1

2

2012

4

3

3

2011

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя вiдсутня

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про одержання кредиту

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

10

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

X

 

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

X

 

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

Інші (запишіть)

Додаткової iнформацiї немає.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

X

 

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя вiдсутня

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 10

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

iнша iнформацiя вiдсутня

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

незалежна аудиторська фiрма - стороння компанiя

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя вiдсутня

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Додаткової iнформацiї немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Додаткової iнформацiї немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння товариством не прийнятий.

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

за ЄДРПОУ

00957838

Територія

НОСІВКА

за КОАТУУ

7423810100

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Складське господарство

за КВЕД

46.21

Середня кількість працівників

98

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

17100, Чернiгiвська обл., м. Носiвка, вул.Ккиївська, буд. 9

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

51

40

0

первісна вартість

1001

79

79

0

накопичена амортизація

1002

28

39

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

68

3332

0

Основні засоби:

1010

54740

30561

0

первісна вартість

1011

62051

39432

0

знос

1012

7311

8871

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

29

40017

0

первісна вартість

1016

29

40017

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

1

1

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

54889

74011

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

575

27408

0

Виробничі запаси

1101

575

141

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

27267

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

29865

18921

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


11810


18161


0

з бюджетом

1135

9528

17355

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

137

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

97

87

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

32676

3804

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

106

124

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

740

982

0

Усього за розділом II

1195

85397

86842

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

140286

160853

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1887

1887

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

820

820

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

999

-3470

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

3706

-763

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

27008

98056

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

27008

98056

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

12000

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

4278

2911

0

за товари, роботи, послуги

1615

103357

44827

0

за розрахунками з бюджетом

1620

354

41

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

61

65

0

за розрахунками з оплати праці

1630

218

267

0

за одержаними авансами

1635

22

370

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

138

157

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1144

2922

0

Усього за розділом IІІ

1695

109572

63560

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

140286

160853

0

 

Примітки

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення.
В складi нематерiальних активiв вiдображено програмне забезпечення.
Виробничi запаси вiдображаються у балансi за собiвартiстю, яка визначалась у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку, яке дiяло протягом звiтного року.
Дебiторська заборгованiть складається iззаборгованостi за продукцiю, товари, послуги, за виданими авансами заборгованостi з бюджето та iншої поточної заборгваностi.
Витрати майбутнiх перiодiв пов"язанi в основному з придбанням патентiв та перiодичної лiтератури.
До складу забезпечень наступних витрат i платежiв включено резерв вiдпусток.

Керівник

Розуменко В.П.

Головний бухгалтер

Калинка В.О.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

за ЄДРПОУ

00957838

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

185293

346693

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 161324 )

( 310132 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


23969


36561

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4861

5677

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2089 )

( 1885 )

Витрати на збут

2150

( 15280 )

( 30681 )

Інші операційні витрати

2180

( 2882 )

( 1865 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


8579


7807

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 12673 )

( 4952 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


2855

 збиток

2295

( 4094 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

372

493

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


2362

 збиток

2355

( 4466 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-4466

2362

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

14394

15064

Витрати на оплату праці

2505

4270

4698

Відрахування на соціальні заходи

2510

1718

1502

Амортизація

2515

7971

3032

Інші операційні витрати

2520

21277

292603

Разом

2550

49630

316899

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

7550012

7550012

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

7550012

7550012

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.59

0.31

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.59

0.31

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Доход вiд реалiзацiя продукцiї за 2013 рiк становить 132651 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи становили4861 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складається з витрат, що безпосередньо пов"язанi з виробництвом реалiзованої продукцiї i становить 161324 тис. грн.
Основна складова витрат вiд операцiйної дiяльностi - витрати на збут

Керівник

Розуменко В.П.

Головний бухгалтер

Калинка В.О.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

за ЄДРПОУ

00957838

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


132651


339004

Повернення податків і зборів

3005

9321

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

9241

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

63422

35537

Надходження від повернення авансів

3020

95573

7567

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

9514

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

22329

3238

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 208443 )


( 252633 )

Праці

3105

( 3231 )

( 3586 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1642 )

( 1799 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1644 )

( 1154 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 813 )

( 196 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 831 )

( 958 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 171021 )

( 5264 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 44 )

( 40638 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 23333 )

( 11866 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-76548

68406

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

615

1776

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 27106 )

( 19490 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-26491

-17714

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

115980

33189

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

9183

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

34299

51206

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 11763 )

( 9378 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

69918

-18212

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-33121

32480

Залишок коштів на початок року

3405

32676

183

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

4249

13

Залишок коштів на кінець року

3415

3804

32676

 

Примітки

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод становив "-33121"тис.грн.

Керівник

Розуменко В.П.

Головний бухгалтер

Калинка В.О.

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

за ЄДРПОУ

00957838

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1887

0

820

0

999

0

0

3706

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

-3

0

0

-3

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1887

0

820

0

996

0

0

3703

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-4466

0

0

-4466

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-4466

0

0

-4466

Залишок на кінець року

4300

1887

0

820

0

-3470

0

0

-763

 

Примітки

На кiнець звiтного перiоду власний капiтал складається з статутного капiталу- 1887503,0 грн., iншого додаткового капiталу- 820,0 тис.грн., нерозподiленого прибутку - 999,0 тис.грн.
Статутний капiтал подiлений на 7550012 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Акцiй, зарезервованих для випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами, немає.
Накопиченої суми дивiдендiв, не сплачених за привiлейованими акцiями, немає.
Суми дивiдендiв, включеної до складу зобов'язань, але формально не затвердженої немає.
Акцiй, що належать самому товариству або його дочiрнiм i асоцiйованим пiдприємствам, немає.

Керівник

Розуменко В.П.

Головний бухгалтер

Калинка В.О.